تدریس آنلاین کامپیوتر و برنامه نویسی به صورت آنلاین و پروژه محور تضمینی 09921412207

کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی (مهندسی عمران) – فروشگاه علوی پور

توضیحات

دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی (مهندسی عمران)

کتاب سمینار و روش تحقیق

❤️

❤️

 دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی دانشگاه پیام نور دولتی آزاد دانشجویان
دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی (مهندسی عمران)

❤️

❤️

کتاب دانسگاهی

دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی دانشگاه پیام نور – دانشجویان – (مهندسی عمران) دانشگاه

دولتی

آزاد

پیشگفتار:

متاسفانه اغلب دانشجویان و بالاخص دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی آن گونه که لازم است از روحیه کنجکاوی برخوردار نبوده و به دنبال کاهش رابطه علت و معلولی نیستند

و از همه مهمتر با اصول و مبانی آن نیز آشنایی چندانی ندارند جزوه و درس نامه های پیش رو تحت عنوان سمینار و روش تحقیق سعی دارد

تا دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی را با اصول و مبانی تحقیق و شیوه‌های پژوهش با محوریت رشته مهندسی عمران آگاه سازد

به طور خلاصه هدف این درس نامه آگاه‌ سازی دانشجویان نسبت به این موضوع است که تحقیق را باید از کجا و چگونه شروع کرد در چه مسیری پیش برد و در نهایت به مقصدی رساند

تحقیق در لغت به معنای به حقیقت امری رسیدگی کردن و راستی و درستی فرضیه را آزمودن و در تعریف علمی دستیابی به رابطه علت و معلولی با کمک روش ها و ابزارهای خاص از چه به منظور حل مسائل عینی به کار میرود

تحقیق سعی در حل مسائل می نماید که هنوز مبهم و حل نشده باقی مانده‌اند تحقیق زمانی می‌تواند محقق را به سر منزل مقصود رساند که از نظام و اصول خاصی پیروی نماید لذا ضروری است

محقق با خصوصیات اهداف انواع و مراحل تحقیق به عنوان ساختار پژوهش آشنا گردد آن چه در این درس نامه ذکر خواهد شد بیان و کاربردی درس سمینار و روش تحقیق است

امید داریم با راهنمایی اساتید معزز و دانشجویان فهیم این رشته قطعاً از سرمایه های آینده ایران اسلامی مان هستند بتوان در اصلاح و تکمیل این مجموعه اقدام نمود.

❤️

❤️

مقدمه

در طول دوران پیدایش انسان در زمین وی همواره مسیر تکامل پرستی را طی نموده که این مسئله بیشتر به دلیل سرشت جستجو گرش بوده است.

کنجکاوی از ویژگی‌های خاص انسانی است که خداوند متعال در وجود او قرار داده تا بتواند روابط علت و معلولی را به درستی درک و آنرا مسخر خویش سازد این ویژگی خاص را می توان از کودک نو پا ای که مدام در حال کاوش و بازی گوشی است تا محقق و دانشگاهی که در علوم مختلف به کنکاش می‌پردازند مشاهده نمود.

از اهمیت این سرشت انسانی همین بس که نوع بشر تاکنون هر آن را به دست آورده به دلیل این ویژگی جستجو گرش بوده است.متاسفانه این خصوصیات در نظام آموزشی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته به نحوی که اغلب به دانشجویان تحصیلات تکمیلی آنگونه که لازم است

از روحیه کنجکاوی برخوردار نبوده و به دنبال کشف روابط علت و معلولی نیستند و از همه مهمتر با اصول و مبانی آن نیز آشنایی چندانی ندارند این کاستی در دانشجویان علل گوناگون دارد

خانواده اولین محیط شکل گیری شخصیت فکری و خلاقانه فرد است که والدین متاسفانه توجه کمتری به.حس کنجکاوی و بروز خلاقیت در کودکان دارند و بیشتر مواقع نیز مانع فعالیت فرزندان در این زمینه هستند.

مدرسه دومین محیط تعلیم و تربیت هر انسانی است که به دلیل ساختار کاملاً آموزش محور تلاش چندانی.در جهت تقویت حس کنجکاوی و بروز خلاقیت در دانش آموزان و ایجاد فضای تحقیق و پژوهش ندارد.هر چند بیان عبارات دانش‌ آموز ساختاری آموزش محور را ایفا می نماید ولی ضروری است.

مدرسه دومین محیط تعلیم و تربیت هر انسانی است که به دلیل ساختار کاملاً آموزش محور تلاش چندانی در جهت تقویت حس کنجکاوی و بروز خلاقیت در دانش آموزان و ایجاد فضای تحقیق و پژوهش ندارد.هر چند بیان عبارات دانش‌ آموز ساختاری آموزش محور را ایفا می نماید ولی ضروری است توجه جدی به حس کنجکاوی و بینش پژوهانه دانش آموز گردد.

تا به شیوه ای ساده با اصول اولیه تحقیق و پژوهش در مراحل تحصیلی خود آشنا شود. هرچند بیان عبارت دانشجو ساختاری پژوهش محور را القا می‌کند

اما متاسفانه چند دهه ای است که نظام آموزشی در دانشگاه‌ ها به سمت و سوی آموزش محور حرکت نموده است که از مصادیق آن می‌توان به محدود نمودن دانشجویان و مطالعه یک کتاب یا یک جزوه درسی و ایجاد دوره های آموزش محور در دوران تحصیلات تکمیلی اشاره نمود.

فقدان درس روش تحقیق به عنوان درس ادواری در مقطع کارشناسی به خصوص در نیمسال پنجم تحصیلی و وجود دارد و سمینار.در مقطع کارشناسی ارشد بدون هیچ گونه پیش زمینه ای از دیگر عوامل بازدارنده دانشجویان در امر تحقیق و پژوهش می باشد.خوشبختانه در بازنگری برنامه درسی مقطع تحصیلات تکمیلی مهندسی عمران.جلسه شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.درس دو واحدی سمینار و روش تحقیق در فهرست دروس اجباری جایگزین درس سمینار.برنامه درسی سابق قرار گرفته می‌تواند تا حدودی مفید باشد اما مناسب‌ تر بود اگر درس.دو واحدی روش تحقیق به صورت مستقل و نه در قالب سمینار و روش تحقیق و نه به عنوان جایگزینی.برای درس سمینار کارشناسی ارشد دروس اجباری نیمسال تحصیلی اول قرار می‌گیرد و در سمینار به عنوان درسی دو واحدی بدون تغییر باقی می ماند.همچنین مناسب تر بود اگر دروس روش تحقیق سمینار و پروژه تخصصی به ترتیب در نیمسال تحصیلی پنجم ششم و هفتم تحصیلی کارشناسی.به عنوان دروس اجباری فرار می گرفت تا مفهوم واقعی و دقیق دانشجو.نمود بیشتری پیدا می کرد و چه بسیار بهتر بود اگر شیوه آموزشی از دوره تحصیلات تکمیلی به طور کامل حذف می گردید.درسنامه پیش رو تحت عنوان سمینار و روش تحقیق سعی دارد تا دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی را با اصول و مبانی با محوریت رشته مهندسی عمران آگاه سازد.بطور خلاصه هدف این درسنامه آگاه‌سازی دانشجویان نسبت به این موضوع است که تحقیق را باید از کجا و چگونه شروع کرد در چه مسیری پیش برد و در نهایت به مقداری رساند.تحقیق در لغت به معنای به حقیقت امر رسیدگی کردن و راستی و درستی فرد ایده فرضیه را آزمودن.و در تعریف علمی دست‌یابی به روابط علت و معلولی با کمک و روش‌ها و ابزارهای خاص است که به منظور حل مسائل عینی به کار می رود تحقیق سعی در حل مسائلی می نماید که هنوز مبهم و.حل نشده باقی مانده‌اند تحقیق زمانی می‌توانند محقق را به سرمنزل مقصود رساندند که از نظام و اصول خاصی پیروی نماید.لذا ضروری است ما حق با خصوصیات اهداف و انواع مراحل تحقیق به عنوان ساختار پژوهش آشنا گردد.

Foreword

Unfortunately, most students, especially graduate students, do not have the necessary curiosity and do not seek to reduce the cause-and-effect relationship.

And most importantly, they are not very familiar with its principles and foundations. The pamphlets and textbooks under the title of seminar and research method are trying.

To inform undergraduate, graduate and doctoral students about the principles and bases of research and research methods with a focus on civil engineering

In short, the purpose of this textbook is to inform students about where and how research should begin, where to proceed, and ultimately to a destination.

Research in the word means to investigate the truth of something and to test the truth and correctness of the hypothesis, and in the scientific definition of achieving a cause-and-effect relationship with the help of special methods and tools, what is used to solve objective problems?

Research tries to solve problems that are still unclear and unresolved. Research can take the researcher to the destination when he follows certain systems and principles, so it is necessary.

The researcher should be familiar with the characteristics of the types and stages of research as a research structure. What will be mentioned in this textbook is the expression and application of the seminar course and research method.

We hope that with the guidance of esteemed professors and intelligent students in this field, they are definitely one of the future assets of our Islamic Iran, so that we can reform and complete this collection.

:Introduction

During the creation of man on earth, he has always followed the path of evolutionism, which is mostly due to the nature of the search for curiosity. Curiosity is one of the special human characteristics that God Almighty has placed in him to be able to cause and effect relationships. Understand and conquer it. This special feature can be seen from a toddler who is constantly exploring and playing, to a researcher and a university exploring various sciences. The importance of this human nature is enough that the type Humans have achieved everything because of this feature. The search has been difficult. Unfortunately, these features have received less attention in the country’s education system, so that often graduate students do not have the necessary curiosity and seek Discovery of relationships is not cause and effect. Most importantly, they are not very familiar with its principles and foundations. This shortcoming in students has various causes. The family is the first environment for the formation of intellectual and creative personality that parents unfortunately pay less attention to. They have children and most of the time they prevent children from working on this land Are.

School is the second educational environment of every human being that due to its completely educational structure, it does not make much effort to strengthen the curiosity and creativity in students and create a research atmosphere. However, the expression of the student expresses the structure of education-oriented structure. But it is necessary.

The school is the second educational environment of every human being, which due to its completely educational structure, does not make much effort to strengthen the curiosity and creativity in students and create a research atmosphere. But it is necessary to pay serious attention to the student’s sense of curiosity and insight. To get acquainted with the basic principles of research in his academic stages in a simple way.
Although the expression of the phrase student induces a research-oriented structure, but unfortunately for several decades the educational system in universities has moved towards education-oriented, examples of which can be to limit students and study a book or a textbook and create He pointed out that there is a lack of research methodology courses as a periodic course in the undergraduate course, especially in the fifth semester, and seminars. It is a matter of research. Fortunately, in reviewing the curriculum of postgraduate studies in civil engineering. The meeting of the Higher Education Planning Council of the Ministry of Science, Research and Technology. It can be somewhat useful, but it would be more appropriate if the course. Two credits of research method independently and not in the form of seminar and research method and not as a substitute. Start a two-unit course It would also be more appropriate if the courses of the seminar research method and the specialized project were run in the fifth, sixth and seventh semesters of the undergraduate semester, respectively. How much better it would be if the teaching method was completely removed from the postgraduate course. In short, the purpose of this textbook is to inform students about where and how research should be started, in what direction to proceed, and finally to some extent. Research in the word means to investigate the truth of the matter and the truth and Testing the idea of ​​a hypothesis. In the scientific definition, achieving cause and effect relationships with the help of special methods and tools that are used to solve objective problems. Research tries to solve problems that are still unclear and unresolved. The remnants of research can lead the researcher to the destination when the system and principles of Kh Asi should follow. Therefore, it is necessary for us to be familiar with the characteristics of the objectives and types of research stages as a research structure.

درس سمینار و روش تحقیق چیست
جزوه درس سمینار و روش تحقیق
درس سمینار و روش تحقیق

دانشگاه دانشگاه دانشگاه دانشجویان دانشجویان دانشجویان

دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی دانشگاه پیام نور – دانشجویان دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی دانشگاه پیام نور – دانشجویان دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی دانشگاه پیام نور – دانشجویان دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی دانشگاه پیام نور – دانشجویان دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی دانشگاه پیام نور – دانشجویان دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی دانشگاه پیام نور – دانشجویان دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی دانشگاه پیام نور – دانشجویان

دانلود رایگان
دانلود رایگان

 

 

دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی

کتاب سمینار و روش تحقیق

کتاب سمینار و روش تحقیق محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی

محمودرضا کی­منش – حمیدرضا شیبانی

دانلود کتاب سمینار و روش تحقیق (مهندسی عمران)

جزوه روش تحقیق عمران دانشگاه پیام نور

دانلود خلاصه کتاب سمینار و روش تحقیق

 

دانلود کتاب درسی

5/5 ( 25 نظر )
enemad-logo