دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی ❤️💥فروشگاه علوی پور

دسته:

توضیحات

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی ، نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش + پاسخنامه نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی

 

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش + پاسخنامه نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش + پاسخنامه

 

 

RIAL 50,000 – خرید

 

 

 

سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش (تخصصی) +پاسخ نامه

تعداد ۲۰۰ عدد نمونه سوال اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
تعداد ۲۰۰ عدد نمونه سوال روانشناسی پرورشی
تعداد ۲۰۰ عدد نمونه سوال روانشناسی رشد
تعداد ۲۰۰ عدد نمونه سوال روشها و فنون تدریس
تعداد ۲۰۰ عدد نمونه سوال اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
جزوات عمومی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش

جزوات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش ( بخش تخصصی بیش از ۷۳۰ صفحه جزوه )

جزوه اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
جزوه روان شناسی پرورشی
جزوه روان شناسی رشد
جزوه روش ها و فنون تدریس
جزوه اندازه گیری ، سنجش و ارزش یابی آموزشی

اصل سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش مختص سالهای ۹۵ ، ۹۶

۵۸ سوال تخصصی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش که در آزمون سال ۱۳۹۶ جزء سوالات امتحانی بوده است
۶۹ سوال تخصصی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش که در آزمون سال ۱۳۹۵ جزء سوالات امتحانی بوده است

مجموعه نمونه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش(عمومی)+پاسخ نامه

تعداد ۵۰۰ عدد نمونه سوال زبان و ادبیات فارسی
تعداد ۸۰۰ عدد نمونه سوال معارف اسلامی
تعداد ۶۵۰ عدد نمونه سوال ریاضیات و آمار
تعداد ۴۵۰ عدد نمونه سوال هوش و استعداد
تعداد ۵۵۰ عدد نمونه سوال مهارت های هفت گانه کامپیوتر
تعداد ۵۰۰ عدد نمونه سوال زبان انگلیسی

سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش ( عمومی ) +پاسخ نامه

تعداد ۶۰ عدد نمونه سوال استخدامی آموزگار دوره ابتدایی سال ۸۴
تعداد ۶۰ عدد نمونه سوال استخدامی آموزگار دوره ابتدایی سال ۸۶
تعداد ۱۰۰ عدد نمونه سوال استخدامی آموزگار دوره ابتدایی سال ۸۹

جزوات دروس عمومی آزمون استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش

تعداد ۱۳۰ صفحه جزوه ادبیات فارسی و آیین نگارش
تعداد ۱۶۰ صفحه جزوه اطلاعات عمومی
تعداد ۱۱ صفحه جزوه هوش و استعداد ( بسیار مهم و دارای نکات کلیدی )
تعداد ۱۴۷ صفحه جزوه معارف اسلامی
تعداد ۱۳۰ صفحه جزوه زبان انگلیسی ( حاوی کلیه مباحث مورد نیاز اعم از گرامر،واژگان،درک مطلب و … )
تعداد ۱۸۵ صفحه جزوه آمار و ریاضیات

دفترچه های عمومی آموزش و پرورش سال های ۹۴ -۹۵ +پاسخ نامه

دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۴
دفترچه سوالات استخدامی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۵

استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام
استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش استخدام

منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
ای استخدام آموزگار ابتدایی
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی
کتاب استخدامی آموزگار ابتدایی مدرسان شریف
دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی با پاسخنامه
سوالات آموزگار ابتدایی 97
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته روانشناسی عمومی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته زبان انگلیسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته ادبیات فارسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته تاریخ
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته حسابداری

منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
ای استخدام آموزگار ابتدایی
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی
کتاب استخدامی آموزگار ابتدایی مدرسان شریف
دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی با پاسخنامه
سوالات آموزگار ابتدایی 97
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته روانشناسی عمومی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته زبان انگلیسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته ادبیات فارسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته تاریخ
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته حسابداری

منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
ای استخدام آموزگار ابتدایی
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی
کتاب استخدامی آموزگار ابتدایی مدرسان شریف
دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی با پاسخنامه
سوالات آموزگار ابتدایی 97
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته روانشناسی عمومی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته زبان انگلیسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته ادبیات فارسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته تاریخ
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته حسابداری

منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
ای استخدام آموزگار ابتدایی
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی
کتاب استخدامی آموزگار ابتدایی مدرسان شریف
دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی با پاسخنامه
سوالات آموزگار ابتدایی 97
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته روانشناسی عمومی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته زبان انگلیسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته ادبیات فارسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته تاریخ
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته حسابداری

منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
ای استخدام آموزگار ابتدایی
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی
کتاب استخدامی آموزگار ابتدایی مدرسان شریف
دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی با پاسخنامه
سوالات آموزگار ابتدایی 97
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته روانشناسی عمومی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته زبان انگلیسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته ادبیات فارسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته تاریخ
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته حسابداری

منابع آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش
ای استخدام آموزگار ابتدایی
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آموزگار ابتدایی
کتاب استخدامی آموزگار ابتدایی مدرسان شریف
دانلود نمونه سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی با پاسخنامه
سوالات آموزگار ابتدایی 97
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش آموزگار ابتدایی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته روانشناسی عمومی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته زبان انگلیسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته کامپیوتر
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته ادبیات فارسی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته تاریخ
نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی
نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته حسابداری

نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی نمونه سوال آموزگار دوره ابتدایی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش استخدام آموزگار دوره ابتدایی آموزش پرورش شغل آموزگار دوره ابتدایی

RIAL 50,000 – خرید

5/5 ( 15 نظر )