دانلود رایگان مقاله شهرنشيني در اروپا و آسيا

دسته:

توضیحات

دانلود رایگان مقاله شهرنشيني در اروپا و آسيا (22 ص)

 

دانلود رایگان مقاله شهرنشيني در اروپا و آسيا جهان تاریخ رایگان رایگان مقاله شهرنشيني شهر
دانلود رایگان مقاله شهرنشيني در اروپا و آسيا جهان تاریخ رایگان رایگان مقاله شهرنشيني شهر

 

 

دانلود رایگان مقاله شهرنشيني در اروپا و آسيا تاریخ

1– مقدمه

ما در جهانی بسر می بریم که هر روز و هر لحظه ، پدیده ای جدید، روابط و مناسبات زندگی را دستخوش تغییراتی اساسی نموده و هر یک  از ما، در این آمد و شدهای مداوم، سریع و پرهزینه ی محصولات جدید، به نوعی سردرگمی، حیرانی و ازخودبیگانگی دچارمی شویم، که بعضاً ما را به نقطه ای ازسراب صنعتی میکشاند که بدنبال لحظه ای آرامش اصیل می گردیم و آیا می یابیم؟

شهر همواره نزد فیلسوفان، اندیشمندان و محققان به عنوان پدیده ای جدید که انسان را از جوهره ی اصیل  خود دور می سازد و او را در چارچوب روابط عقلانی خشک ابزاری و حسابگری قرار می دهد، مدنظر بوده است. روابط اجتماعی و شیوه ی امروزین زندگی در فضای شهری از یکسو، و نقش نمادین فضاهای کالبدی در شهرها از سوی دیگر، انسان شهرنشین را بیش از پیش نسبت به «خود» ، «دیگران» و «محیط» بیگانه کرده است. بعنوان نمونه، ساخت و سازهای بی رویه شهری و در یک کلام، توسعه نابسامان شهرنشینی، حکایت از آشفتگی و پریشانی فضایی دارد که این آشفتگی و پریشانی به تشویش روانی، همراه با فقدان تعلق اجتماعی شهرنشینان انجامیده است. توسعه شهری در کشور ایران بدون توجه مدیریت شهری به ابعاد روانی، ذهنی و فرهنگی، به اجرا در آمده و شهرنشینان سنتی را به زندگی مدرن – با گرایش ها و ایدئولوژی مدرن فرا می خواند. این امر باعث ایجاد شکاف و فاصله میان شهرنشینان با محیط شهری خود می شود، که نتیجه آن چیزی جز انزوا ، انفعال و از خود بیگانگی نسبت به محیط نیست. توسعه شهری در ایران، بیانگر فاصله ها و بی هویتی هاست و این امر خود به احساس تعلق ناچیز نسبت به محیط شهری می انجامد و فردگرایی و انزوا را بدنبال می آورد. زندگی در شهرها تنها به معنای داشتن سکونت در محیط امن و سرپناه نیست، بلکه به معنای احساس تعلق و معنا نسبت به جلوه ای منطقی و عقلانی از هستی و حیاتی است که در شهر تبلور یافته است. از آنجا که انسان در تمام عرصه های حیات زندگی– ازجمله در قلمرو و روابط و فضای شهری – به دنبال معانی است، اگر معناهای اصیل تعلق به تاریخ و فرهنگ و فطرت خود را در فضای شهری پیرامون خود مشاهد نکند، دچار یاس، دلسردی، انزوا و از خود بیگانگی می شود. در این مقاله به دنبال تشریح و تبیین نظری ارتباط میان محیط شهری و از خود بیگانگی ساکنان شهری هستیم که می تواند، مقدمه ای برای تحقیقات تجربی آتی قرار گیرد. در ابتدا می بایست دو مفهوم اساسی تعریف شوند: یکی مفهوم شهر یا محیط شهری و دیگری الیناسیون یا از خود بیگانگی.

2-طرح مسئله

, “شهر و شهرنشینی متعالی‌ترین و پیچیده‌ترین صورت زندگی اجتماعی است.

زندگی‌ای كه نه فقط راه و چاره‌های خاص خود را دارد، بلكه به دلیل شرایط حاكم بر آن، فرهنگی را در ساكنین‌ اش تقویت می‌كند كه ماهیت آن با زندگی روستایی و با كوچ‌ نشینی متفاوت است. شهر‌ در واقع، بستر نوع و شیوه‌ای خاص از زندگی جمعی است.

شهر مكانی است كه جنبه‌های كالبدی آن نه فقط متاثر از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عصر خود است، بلكه توسط كالبد و شرایط مكانی خود، بر خود و بر روابطشان با دیگران تاثیر می‌گذارد.

شناخت این تاثیر و تاثرات، وظیفه اصلی بررسی «تاریخی از شهر» است.

در كتاب حاضر، تصویری روشن از شرایط طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و كالبدی دوره‌های مختلف تاریخی در مغرب‌زمین، به ویژه از آغاز تا انقلاب صنعتی ارائه می‌شود.

در این بررسی تمدن یونان، روم، قرون وسطی، رنسانس و باروك مد نظر قرار داده شده است. به‌عبارت دیگر مفهوم سبک زندگی از دل شهر و شهرنشینی سر بر آورده و در یک رابطه‌ی متقابل با آن قرار دارد.

در نتیجه پرداختن به جنبه‌های مختلف زندگی شهری انسان و تأثیرات آن بر نوع رفتار او، مقوله‌ای مهم قلمداد می‌گردد.

 

 

 

 

We live in a world where every day and every moment, a new phenomenon, changes the relationships of life, and each of us, in this constant, fast and expensive new products, is a kind of confusion. We experience astonishment and alienation, which sometimes leads us to a point in the industrial mirage where we seek a moment of genuine tranquility, and do we find it?

The city has always been considered by philosophers, thinkers and researchers as a new phenomenon that takes man away from his original essence and places him in the framework of dry intellectual relations, tools and accounting. Social relations and the modern way of life in urban space on the one hand, and the symbolic role of physical spaces in cities on the other hand, have made the urban man more and more alienated from “himself”, “others” and “environment”. For example, the uncontrolled urban constructions and, in a word, the unhealthy development of urbanization, indicate the spatial turmoil and distress that this turmoil and turmoil has led to psychological anxiety, along with the lack of social belonging of urbanites. Urban development in Iran has been implemented without considering the psychological, mental and cultural dimensions of urban management and invites traditional urban dwellers to modern life – with modern tendencies and ideology. This creates a gap between urban dwellers and their urban environment, which results in nothing but isolation, passivity and alienation from the environment. Urban development in Iran indicates distances and anonymities, and this in itself leads to a sense of insignificant belonging to the urban environment and leads to individualism and isolation. Living in cities does not only mean living in a safe and sheltered environment, but also means a sense of belonging and meaning to a logical and rational manifestation of existence and life that has crystallized in the city. Because man seeks meanings in all areas of life – including realm, relationships, and urban space – if he does not see the original meanings of his history, culture, and nature in the urban space around him, he will despair, be discouraged, It becomes isolation and alienation. In this article, we seek to theoretically explain the relationship between the urban environment and the alienation of urban residents, which can be a prelude to future empirical research. First, two basic concepts must be defined: one is the concept of city or urban environment and the other is alienation or alienation.

2. Problem solving

“The city and urbanization is the most sublime and complex form of social life.

A life that not only has its own way and means, but also, due to the prevailing conditions, strengthens a culture in its inhabitants, the nature of which is different from rural life and street life. Fame is, in fact, the bedrock of a particular type and manner of collective life.

A city is a place whose physical aspects are not only affected by the social, economic and cultural conditions of its time, but also by themselves and their spatial conditions, affect themselves and their relationships with others.

Recognizing these influences is the main task of examining the “history of the city”.

In the present book, a clear picture of the natural, economic, social, political and physical conditions of different historical periods in the West, especially from the beginning to the Industrial Revolution, is presented.

This study considers the Greek, Roman, medieval, Renaissance and Baroque civilizations. In other words, the concept of lifestyle has emerged from the heart of the city and urbanization and is in a reciprocal relationship with it.

As a result, addressing various aspects of human urban life and its effects on the type of behavior is considered an important category.

 

جهان تاریخ رایگان رایگان مقاله شهرنشيني شهر دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود رایگان دانلود رایگان تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ تاریخ

 

RIAL 10,000 – خرید
5/5 ( 26 نظر )